English summary
-

Interakční akademie DrugAgency, a.s.- komplexní vzdělávání v oblasti lékových interakcí pro lékaře a farmaceuty - semináře od ledna 2016


DrugAgency, a.s. Vás vítá na svých stránkách

Hlavním cílem společnosti DrugAgency, a.s. je
- postupné budování centrální databáze dostupných informací o lécích, jejich interakcí a napojení na obdobné české i mezinárodní databáze
- pravidelné vydávání informací o lécích s hlavním důrazem na vydávání elektronické verze DrugAgency, a.s. KOMPENDIUM na CD-ROM
           >>Valná hromada společnosti DrugAgency a.s. 18.6.2019 <<          
Vážení návštěvníci našich stránek,  

při poslední aktualizaci našeho programu počet záznamů lékových interakcí přesáhl pomyslnou hranici 31 tisíc. Nedávno jsme v souladu s nově publikovanými studiemi přehodnotili význam lékových interakcí warfarinu s antibiotiky a jinými antiinfektivy (dále ATB), přikládáme následující shrnutí:

***********************************************************************

Interakce warfarinu s antibiotiky a antiinfektivy (ATB)

Existuje řada odborných prací a kasuistik, ze kterých vyplývá, že u warfarinizovaných pacientů léčených ATB v řadě případů dochází ke zvýšení účinku warfarinu. Ne vždy je však zřejmé, zda zvýšení účinku warfarinu způsobuje samotné ATB, nebo zda převažuje vliv horečnatého onemocnění, které samo o sobě účinek warfarinu zvyšuje. Na základě dostupných údajů rozdělujeme ATB do následujících skupin:

ATB nedoporučená, která by warfarinizovaným pacientům neměla být podávána s výjimkou případů, že je to nezbytně nutné a jiná účinná léčba neexistuje: Kotrimoxazol (kombinace sulfamethoxazolu a trimetoprimu) a metronidazol.

ATB riziková, kde pravděpodobně existuje zvýšené riziko zvýšení účinku warfarinu, ale která je možno bezpečně podávat s tím, ?e účinek warfarinu je sledován: Klarithromycin a další makrolidy, cefamandol, levofloxacin a doxycyklin.

ATB preferovaná, která by měla být u pacientů léčených warfarinem upřednostněna, neboť je pravděpodobně možno tyto podávat s minimálním rizikem (kromě rizika, které přináší infekční onemocnění samo o sobě). Typicky do této skupiny pat?í V-penicilin, zřejmě i aminopeniciliny a cefuroxim axetil.

************************************************************************

Jaké doplňky našeho programu lékových interakcí chystáme v blízké budocnosti?

Inhibitory protonové pumpy (PPI)

Ve fázi oponentury text? jsou interakce inhibitor? protonové pumpy se síranem železnatým i s jinými formami železa, které jsou obsaženy v potrav?. Ukazuje se totiž, že PPI zvýšením gastrického pH kromě jiného snižují i vstřebávání železa. Protože v současné době řada pacientů užívá PPI dlouhodobě, je třeba u nich pátrat po příznacích sideropenické anemie a tuto řádně léčit s vědomím, že se může dostavit nedostatečná odpověď na klasické schéma léčby perorálním železem. Zvlátě ohroženi jsou zřejmě senioři.

Amiodaron - zolpidem

Ve fázi shromažďování důkazů je interakce antiarytmika amiodaronu s hypnotikem zolpidemem. V roce 2006 Letsas et al popsali kasuistiku 67 leté ženy s umělou mitrální chlopní léčenou warfarinem, která pro srdeční selhání NYHA II dlouhodobě užívala kaptopril a furosemid. Pro nespavost byl nasazen zolpidem, jeho podávání však vyvolávalo nepříjemné palplitace, pro které byla pacientka po třech týdnech hospitalizována. Zjištěn byl blok levého raménka Tawarova a četné multifokální komorové extrasystoly s epizodami bigeminie a trigeminie, QT interval byl 440 ms. K potlačení těchto poruch byl nasazen amiodaron, již po třech dnech však došlo k prodloužení intervalu QT na 565 ms a dostavila se arytmie typu torsade de pointes. Pacientku se podařilo zresuscitovat, defibrilací byl obnoven sinusový rytmus, amiodaron i zolpidem byly vysazeny. Interval QT se pak postupně zkracoval až na původních 440 ms. Tato kasuistika na první pohled vypadá jako náhodná koincidence na sobě nezávislých příhod, nedávno však Jehle et al na vajíčkách žáby drápatky vodní prokázali, že zolpidem blokuje kanál hERG (IKr) pro kalium, který hraje klíčovou roli při prodloužení intervalu QT a vzniku arytmie torsade de pointes. Dále prokázali, že zolpidem prodlužuje akční potenciál kardiomyocytů. Z tohoto hlediska je vhodné brát zmíněnou kasuistiku vážně a u svých pacientů užívajících zolpidem pátrat po příznacích arytmií (ať užívají současně amiodaron nebo jiné léky prodlužující interval QT nebo nikoliv). Zolpidem je u nás v ČR nejrozšířenějším hypnotikem se spotřebou 15,7 DDD na tisíc obyvatel a den (!) a pokud skutečně přispívá ke vzniku arytmií, je pravděpodobné, že podobný případ byl již někým zazamenán např. během Holterova monitorování. Proto prosíme příslušné lékaře, aby takový případ hlásili na SÚKL, nebo? by se v takovém případ? jednalo o neočekávaný nežádoucí účinek. Optimální je pro tento účel využít následující internetovou adresu: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Během letošního roku jsme na téma bezpečnosti léčiv přednášeli např. revizním lékařům (viz přiložená prezentace), na téma lékové politiky a zdravotního pojištění na konferenci IIR 22. května a 24. září, tyto prezentace též přikládáme.

 

*************************************************************

Na sledování lékových interakcí léků předepsaných na recept jsme již před 9 lety začali spolupracovat se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, nyní náš program užívá řada zdravotních pojišžoven v ČR a některé i v SR. Informace o projektu sledování lékových interakcí spolu s VZP ČR najdete na těchto webových stránkách:

http://www.vzp.cz/poskytovatele/aktuality/interakce

http://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/interakce-leku

Hodnocení závažnosti interakce a stupně důkazů - viz odkazy níže na této stránce.

Na našich stránkách nabízíme ke stašení některé další prezentace přednesené v letech 20010-11 na téma lékových interakcí, lékové politiky i farmakoekonomiky.

Nadále platí současné adresy, zp?soby objednávání i ceny - viz příslušné odkazy KONTAKTY, "LÉKOVÉ INTERAKCE/produkty a ceny.

Upozornění:

Informace o lékových interakcích se dynamicky mění. CD Kompendium lékových interakcí DrugaAgency, a.s. má platnost po dobu 1 roku. Plně funkční je po zakoupení 18 měsíců, poté je třeba používat aktualizovanou verzi. Cena aktualizace činí 1000 Kč (bez DPH) a je platná pro všechny uživatele, kteří se zaregistrovali na našich internetových stránkách nebo e-mailem (oppeltova@drugagency.cz). Věříme, že chápete nezbytnost aktualizace odborných údajů.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

Vážení přátelé,

Věnujeme se činnostem, které jsou spojeny s poskytováním údaj? o lécích. Tyto činnosti jsou popsány v kapitole "O nás" ve složce "Základní údaje". Obsah našich stránek upravujeme sami, což nám umožní pružně reagovat na potřeby Vás, čtenářů a uživatelů našich stránek (spojení na nás je uvedeno v rubrice "Kontakty"). V rubrice "Prezentace" si můžete stáhnout naše přednášky, v rubrice "Důležité odkazy"  Vám budeme průběžně nabízet zajímavé internetové adresy, které se nám osvědčily.
Upozorňujeme, že od 20.12.2015 došlo ke změně adresy DrugAgency, a.s.: Klokotská 833/1a, 142 00 Praha 4 Libuš.

 

 

 

krediit ja võlad kreditas internetu iki 20000 īpašnieku aizdevumi programme de credit a la renovation терра кредит варна vippi rahat tilille 24hInterakční akademie
Interakční akademie
2016Kontakt na sesterskou firmu,
která se zabývá zejména
geomarketingem ve farmacii
(datová sběrná pošta).

DataAgentura INFOPHARM www.infopharm.eu

Připojené soubory:
Jak Kompendium DrugAgency a.s. hodnotí závažnost lékových interakcí
Porovnání našich kritérií s kritérii, která jsou užívána ve Skandinávii
 
Hodnocení důkazů o lékové interakci
Porovnání hodnocení Kompendia INFOPHARM a.s. a hodnocení užívané ve Skandinávii
 
Aktuální léková problematika v ČR Suchopár
 
Léková politika 2013 pro RL Prokeš
 
Lékové regulace v ?R v roce 2013 Proke?
 
Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR po 20 letech
 
© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006